Administracinė teisė

 • Bylos dėl priimtų individualių administracinių aktų panaikinimo (ministerijos, inspekcijos, tarnybos ar savivaldybės institucijos priimtų sprendimų neteisėtumo);
 • Bylos dėl žalos atlyginimo, kylančios iš valdžios institucijų neteisėtų veiksmų;
 • Civilinės ir administracinės bylos, kuriose yra reiškiami reikalavimai panaikinti su statyba, aplinkos apsauga, susijusius administracinius aktus;
 • Bylos dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo (detaliojo, specialiojo planavimo) procedūrų;
 • Bylos dėl policijos pareigūnų neteisėtų veiksmų;
 • Bylos dėl kitų valstybės tarnautojų atliekamų ar atliktų veiksmų.
 • Konsultacijos ir atstovavimas administracinių nusižengimų bylų teisenoje;
 • Konsultacijos ir pagalba valstybės ir savivaldybių viešojoje teisėje

Baudžiamoji teisė

 • Konsultacijos visais baudžiamosios teisės klausimais, įskaitant baudžiamame procese numatytų procesinių dokumentų rengimą;
 • Nukentėjusiųjų, civilinių ieškovų ir atsakovų atstovavimas baudžiamosiose bylose;
 • Bylos dėl vengimo išlaikyti vaikus;
 • Juridinio asmens dalyvio baudžiamosios atsakomybės klausimai (ikiteisminio tyrimo inicijavimas, skolininko veikloje atskleidus nusikalstamos veikos požymių – nusikalstamo bankroto, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir kt.).

Civilinė teisė

 • Civilinės bylos dėl garbės ir orumo;
 • Civilinės bylos dėl moralinės žalos atlyginimo;
 • Bylos dėl teisės į atvaizdą pažeidimo gynimo;
 • Vartotojų teisės ir jų gynimas prieš pardavėją;
 • Vartotojų teisių gynimas teikiant skundą Vartotojų teisių institucijai;
 • Vartotojų teisių gynimas teismo institucijose;

Darbo teisė

 • Bylos dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo
 • Bylos dėl neteisėto atleidimo iš darbo;
 • Bylos dėl materialinės žalos darbdaviui atlyginimo;
 • Bylos dėl žalos priteisimo, netekto darbingumo atveju;
 • Konsultacijos susijusios su darbo sutarčių sudarymu ir nutraukimu;
 • Darbuotojų privatumo, asmens duomenų apsaugos, nediskriminavimo, darbo ir šeimos gyvenimo suderinimo, ir pan. sudarymo, įgyvendinimo;
 • Atstovavimas valstybinėse institucijose, darbo ginčų komisijose bei teismuose nagrinėjant iš darbo teisinių santykių kylančius ginčus;

Sutarčių teisė

 • Sutarčių projektų parengimas, galimų rizikų, susijusių su sutarčių sudarymu nustatymas;
 • Kliento interesų atstovavimas derybose su trečiaisiais asmenimis dėl sutarčių sudarymo;
 • Konsultacijos ir pagalba bendrais sutarčių teisės klausimais (sutarčių sudarymas, vykdymas, jų sąlygų aiškinimas, sutarties nutraukimas ar pabaiga kitu pagrindu, nuostolių atlyginimas) ir sprendžiant atskirų specifinių rūšių ginčus (rangos, lizingo, finansavimo, vartojimo sutarčių ir t.t.).
 • Derybos ir pasiūlymai dėl sutarties sąlygų pakeitimo.

Statybos ir nekilnojamojo turto teisė

 • Bylos dėl nekilnojamojo turto valdymo dalių padalijimo, atidalijimo, ir naudojimosi tvarkos nustatymo;
 • Bylos dėl projektavimo, statybos rangos darbų trūkumų;
 • Bylos dėl statinių įteisinimo;
 • Konsultacijos dėl nekilnojamojo turto sandorių: įsigijimo, pardavimo ir nuomos;
 • Konsultacijos dėl projektavimo, statybos ir teritorijų plėtros;
 • Konsultacijos dėl teritorijų planavimo dokumentų rengimo (detaliojo, specialiojo planavimo) procedūrų;
 • Bylos su rangos teisiniais santykiais tarp užsakovų ir rangovų

Draudimo teisė

 • Teikiame teisines konsultacijas, draudimo bylose;
 • Rengiame procesinius dokumentus, dėl žalos sureguliavimo;
 • Atstovaujame šalis (ieškovus / atsakovus / trečiuosius asmenis) visų instancijų teismuose, draudimo teisiniuose santykiuose;

Mediatoriaus paslaugos

 • Mediatoriaus paslaugos privalomoje mediacijoje šeimos teisės srityje.
 • Mediacijos paslaugos ikiteisminiame procese, ar komerciniuose santykiuose;
 • Mediacijos paslaugos LR teismuose nagrinėjamose civilinėse ir administracinėse byloje;

Nuotolinės konsultacijos

 • Nuotolinę žodinę teisinę konsultaciją mūsų kontoros advokatai (advokato padėjėjai) suteiks klientui patogiu telekomunikacijų ar internetiniu ryšiu, naudojant programas (Viber, Messenger, WhatsApp, Facetime, Zoom ir kt.)

Šeimos teisė

 • Bylos dėl santuokos nutraukimo, esant sutuoktinio kaltei;
 • Bylos dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu;
 • Bylos dėl santuokoje įgyto turto padalijimo;
 • Bylos dėl santuokos pripažinimo negaliojančia;
 • Bylos dėl sutuoktinių turtinių ir neturtinių teisių, sutuoktinių tarpusavio ir vaikų išlaikymo, įvaikinimo klausimais;
 • Bylos dėl vaikų išlaikymo priteisimo, dydžio keitimo;
 • Bylos dėl tėvystės nustatymo ar nuginčijimo;
 • Bylos dėl vaiko gyvenamosios vietos nustatymo;
 • Santuokos nutraukimo teisinių pasekmių sutarčių rengimas ir vertinimas;
 • Konsultacijos santuokos sudarymo, sutuoktinių turto teisinio statuso nustatymo, vedybų sutarčių sudarymo, vykdymo ir pakeitimo;
 • Procesinių dokumentų teikiamas teismui dėl teismo leidimų išdavimo (palikimui priimti, turtui parduoti, perleisti, įkeisti);

Prievolių teisė

 • Bylos dėl nuostolių, žalos atlyginimo, sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo;
 • Bylos dėl skolų priteisimo;
 • Bylos dėl teismo įsakymų išdavimo;
 • Bylos dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais;
 • Bylos dėl kreditoriaus ar skolininko interesų gynimo;
 • Bylos dėl krovinių pervežimo (CMR);

Paveldėjimo teisė

 • Bylos dėl termino palikimui priimti pratęsimo;
 • Bylos dėl palikimo priėmimo fakto nustatymo;
 • Bylos dėl paveldėjimo teisės nustatymo, palikimo dalies priteisimo;
 • Bylos dėl testamento, paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimas negaliojančiais.

Komercinė teisė

 • Individualiųjų įmonių, mažųjų bendrijų, uždarųjų akcinių bendrovių, asociacijų, bendrijų, viešųjų įstaigų steigimas;
 • Visų teisinių formų juridinių asmenų, filialų, atstovybių reorganizavimas, pertvarkymas, likvidavimas;
 • Įmonių (IĮ, MB, UAB, ASO ir kt.) dokumentų (įstatų, nuostatų, pareigybinių instrukcijų, vidaus tvarkos taisyklių, sprendimų, protokolų) rengimas, įstatų keitimas.
 • Bendrovių valdymo struktūros parinkimas ir visos su bendrovių valdymu susijusios paslaugos;
 • Konsultacijos vadovų ir kitų valdymo organų teisinės atsakomybės klausimais;
 • Akcininkų sutarčių rengimas;
 • Įmonių pareigybių struktūros planavimas ir kūrimas;
 • Atstovavimas derybose ne teismine tvarka, ikiteisminėse institucijose, teismuose;
 • Atstovavimas kolektyviniuose darbo teisiniuose santykiuose (su profesinėmis sąjungomis);
 • Darbo teisės klausimai įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose;
 • Darbo sutarčių sudarymo, keitimo, nutraukimo;
 • Konfidencialumo, nekonkuravimo susitarimų sudarymo, vykdymo;
 • darbų saugos klausimų;
 • Kasdienė teisinė pagalba bendrovių teisės klausimais (visuotinio akcininkų susirinkimo, valdybos ir vadovo veiklos, įgaliojimų ir prokūrų išdavimo, kt.).

Bankroto teisė

 • Bylos dėl juridinių ar fizinių asmenų bankroto
 • Ieškinių dėl sandorių, priešingų bankrutuojančios ar restruktūrizuojamos įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, pareiškimas;
 • Pareiškimų teismui dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo ir kitų procesinių dokumentų rengimas;
 • Įmonių, kreditorių, skolininkų, akcininkų, įmonių vadovų, valdymo organų ir kitų suinteresuotų asmenų atstovavimas įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procese (teisme, įmonės dalyvių susirinkimuose, kreditorių susirinkimuose ar komitete);

Duomenų sauga

 • Atstovaujame Jūsų interesams Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje, padedama parengti reikiamą dokumentaciją ar paaiškinimus;
 • Konsultuojame įmones ir organizacijas, kokią dokumentaciją įmonės turi turėti, vykdant bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/697.
 • Teikiame konsultacijas įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui;
 • Atstovaujame bylose dėl asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų pažeidimų;